Regulamin Centrum Multimedialnego

Regulamin CENTRUM MULTIMEDIALNEGO
w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

1. Każdy użytkownik Centrum Multimedialnego (uczeń, pracownik szkoły) ma wolny dostęp do Internetu oraz oprogramowania komputera. Po zapoznaniu się z regulaminem wpisuje się do zeszytu obecności. Uczeń dodatkowo przedkłada legitymację szkolną
2. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat dydaktyczny.
3. Wykorzystanie centrum multimedialnego w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.
4. Nazwę użytkownika i hasło dostępu do sieci wprowadza nauczyciel-bibliotekarz.
5. Przy jednym komputerze mogą przebywać maksymalnie 2 osoby.
6. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 2 godz. lekcyjne. W uzasadnionych przypadkach może korzystać dłużej po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
7. Po zakończeniu pracy przy komputerze należy usunąć z pulpitu zapisane przez siebie  pliki.
8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
9. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.
10. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.
11. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada /finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
ZABRANIA SIĘ:
1. Wykorzystywania komputera do prowadzenia gier i zabaw /w szczególności czatów i gadu-gadu/, oraz wysyłania SMS-ów.
2. Instalowania innych programów, dokonywania zmian w  już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
3. Wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych.
4. Prowadzenia rozmów telefonicznych w pomieszczeniu biblioteki.

Back to Top