Technik Logistyk

Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka.
Zadaniem technika logistyka jest zorganizowanie procesu zaopatrzenia, magazynowania, produkcji, transportu, dystrybucji w różnych przedsiębiorstwach.

Przedmioty zawodowe w szkolnym planie nauczania.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
- Funkcjonowanie przedsiębiorstwa logistycznego - Pracownia magazynowa
- Logistyka w procesach produkcji i dystrybucji - Pracownia planowania produkcji i dystrybucji
- Zarządzanie zapasami - Pracownia transportowo-spedycyjna
- Procesy transportowe w logistyce - Pracownia obsługi jednostek zewnętrznych
- Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych - Pracownia przepływu zasobów i informacji
- język angielski zawodowy

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, matematyka.
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo.
Warunkiem uzyskania tytułu technik logistyk jest zdobycie trzech kwalifikacji zawodowych:
A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.
A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.
A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.
W trakcie nauki uczniowie odbywają czterotygodniową praktykę zawodową w przedsiębiorstwach handlowych, przemysłowych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
2) zarządzania zapasami;
3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
4) zarządzania gospodarką odpadami;
5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
Po ukończeniu kształcenia w technikum absolwent może podwyższać swoje kwalifikacje poprzez kontynuowanie nauki w szkołach wyższych na takich kierunkach, jak: logistyka, transport.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych, centrach logistycznych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. Może pracować w portach, na lotniskach, w dużych magazynach, w zakładach komunikacyjnych.
Logistyk to specjalista potrzebny w każdej firmie. Od fabryki po zakład komunikacji miejskiej.
Przykładowe stanowiska pracy dla logistyków to:
- specjalista ds. zaopatrzenia,
- specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu,
- specjalista ds. planowania zakupów,
- specjalista ds. handlu elektronicznego (e-commerce),
- specjalista ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
- specjalista ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,
- specjalista ds. gospodarki odpadami,
- specjalista ds. planowania produkcji i zapasów,
- specjalista ds. gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań,
- specjalista ds. transportu wewnętrznego,
- specjalista ds. konstruowania rozkładów jazdy.

Back to Top