Technik Mechanik

Próbując scharakteryzować wymienione wyżej pojęcie, należy stwierdzić, że TECHNIK MECHANIK jest zawodem szerokoprofilowym, o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, wytwarzanie, budowę, eksploatację oraz naprawę maszyn, urządzeń i mechanizmów.

Jest to kierunek kształcący fachowców w zakresie podstaw mechaniki połączonej z elektroniką i automatyką.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik zdobywa cenne umiejętności oraz jest przygotowany do wykonywania wielu zadań zawodowych:

• wytwarzania części maszyn i urządzeń,
• dokonywania montażu maszyn i urządzeń,
• instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń,
• obsługiwania maszyn i urządzeń,
• organizowania procesu produkcji.

W toku realizacji zadań dydaktycznych dla zawodu TECHNIK MECHANIK wprowadzono różną formę zajęć – typowe zajęcia lekcyjne, zajęcia grupowe w ramach zajęć pracowni specjalistycznych, zajęcia praktyczne czy też 4-tygodniowe praktyki zawodowe (w kl. II) oraz 3-tygodniowe (w kl. III) realizowane w różnych podmiotach gospodarczych.
Kształtowane są postawy przedsiębiorcze oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Rosnące skomplikowanie coraz większej liczby wszelkiego rodzaju urządzeń technicznych, maszyn, pojazdów mechanicznych wymaga osób posiadających z jednej strony wiadomości z podstaw techniki, technik wytwarzania, jak też specjalistycznych, np. z budowy, eksploatacji i naprawy pojazdów samochodowych.

Cykl nauczania w technikum kształcącym w zawodzie technik mechanik trwa 4 lata i obejmuje:

- języki obce: język rosyjski i język niemiecki,
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka oraz historia
  i społeczeństwo – przedmiot uzupełniający,
- przedmioty zawodowe teoretyczne: podstawy konstrukcji maszyn, budowa i naprawa maszyn i urządzeń, organizacja procesów produkcji, technologia wytwarzania elementów   maszyn i urządzeń, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, język rosyjski zawodowy
- przedmioty zawodowe praktyczne: pracownia podstaw konstrukcji maszyn, pracownia technologii, pracownia projektowania procesów produkcyjnych, zajęcia praktyczne

Warunkiem uzyskania tytułu technik mechanik jest zdobycie dwóch kwalifikacji zawodowych:

• M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
• M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Absolwenci, którzy ukończą szkołę średnią w zawodzie TECHNIK MECHANIK, mogą kontynuować naukę na wszystkich kierunkach wyższych szkół technicznych i nie tylko. Podstawa wiedzy matematyczno-technicznej zgłębiona w szkole, daje pełną możliwość jej poszerzania, podczas różnorodnych zajęć na uczelniach wyższych.
Z kolei absolwenci, którzy wizję swojego rozwoju odnajdują w prowadzeniu działalności zarobkowej, mogą znaleźć zatrudnienie w wielu dziedzinach przemysłu, głównie na stanowiskach nadzoru technicznego niemal we wszystkich działach gospodarki jako: organizatorzy i nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń; w stacjach obsługi pojazdów samochodowych; w zakładach produkujących samochody; jako kontrolerzy jakości maszyn i usług, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę maszyn i urządzeń, konserwatorzy maszyn i urządzeń itp.
Ogromne znaczenie w tym obszarze ma szeroka współpraca szkoły z wieloma zakładami pracy specjalizującymi się w poszczególnych dziedzinach techniki

Back to Top